जेव्हा कोणी आपल्या मांजरीचा मालिश करतो तेव्हा ते किती आनंददायक असते!