चला, प्रिये, मी आपले पाय गरम करीन आणि मग मी आपल्या मांजरीला चोदतो!